Obowiązek dematerializacji akcji i wdrożenia Rejestru Akcjonariuszy spółki

Kodeks spółek handlowych (po ostatnich zmianach) nakłada na wszystkie spółki akcyjne, komandytowo-akcyjne oraz proste spółki akcyjne obowiązek wdrożenia i zlecenia prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy spółki zewnętrznemu, licencjonowanemu podmiotowi.
W myśl nowych przepisów akcje nie będą mogły posiadać formy dokumentu (obowiązek dematerializacji) i będą musiały być zarejestrowane w Rejestrze Akcjonariuszy prowadzonym przez dom maklerski (uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych), bank powierniczy, notariusza (tylko dla prostych spółek akcyjnych) lub w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Podmiot, który na zlecenie spółki będzie prowadził Rejestr Akcjonariuszy powinien zostać wybrany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a przy zakładaniu nowej spółki podmiot ten musi być wskazany w jej akcie założycielskim.

Aktualności

15 Wrzesień 2020 – podpisanie warunkowej umowy na prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Michel/Ström Dom Maklerski S.A.

25 Września 2020 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2019 rok oraz dokonało wyboru Michel/Strom Dom Maklerski S.A. na podmiot uprawniony do prowadzenia rejestru akcjonariuszy spółki.

28 Września 2020 – Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce.

Zarząd Lab-Bit Software S.A. wzywa akcjonariuszy spółki LAB-BIT Software S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich wpisanej do KRS pod numerem 361967 do złożenia dokumentów akcji w spółce w terminie do 15 października 2020 roku. W przypadku woli osobistego składania dokumentów informujemy, że biuro Zarządu (Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 7) otwarte będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy do rejestru akcjonariuszy.

Ponadto informujemy, że wezwanie do złożenia dokumentów akcji będzie kierowane pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie. Moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 31 marca 2021 roku i z tym dniem uzyskuje moc prawną wpis w rejestrze akcjonariuszy.

16 Października 2020 – Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce.

Zarząd Lab-Bit Software S.A. wzywa akcjonariuszy spółki LAB-BIT Software S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich wpisanej do KRS pod numerem 361967 do złożenia dokumentów akcji w spółce w terminie do 30 października 2020 roku. W przypadku chęci osobistego złożenia dokumentów w biurze Zarządu prosimy o kontakt pod numerem 71 337 15 70 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w celu zagwarantowania obecności uprawnionych osób.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy do rejestru akcjonariuszy.

4 Listopada 2020 – Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce.

Zarząd Lab-Bit Software S.A. wzywa akcjonariuszy spółki LAB-BIT Software S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich wpisanej do KRS pod numerem 361967 do złożenia dokumentów akcji w spółce w terminie do 18 listopada 2020 roku. W celu złożenia dokumentów w biurze Zarządu prosimy o kontakt pod numerem 71 337 15 70 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w celu zagwarantowania obecności osób uprawnionych.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy do rejestru akcjonariuszy.

24 Listopada 2020 – Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce.

Zarząd Lab-Bit Software S.A. wzywa akcjonariuszy spółki LAB-BIT Software S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich wpisanej do KRS pod numerem 361967 do złożenia dokumentów akcji w spółce w terminie do 8 grudnia 2020 roku. W celu złożenia dokumentów w biurze Zarządu prosimy o kontakt pod numerem 71 337 15 70 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w celu zagwarantowania obecności osób uprawnionych.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy do rejestru akcjonariuszy.

17 Grudnia 2020 – Piąte (ostatnie) wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce.

Zarząd Lab-Bit Software S.A. wzywa akcjonariuszy spółki LAB-BIT Software S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich wpisanej do KRS pod numerem 361967 do złożenia dokumentów akcji w spółce w nieprzekraczalnym terminie do 17 stycznia 2021 roku. W celu złożenia dokumentów w biurze Zarządu prosimy o kontakt pod numerem 71 337 15 70 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w celu zagwarantowania obecności osób uprawnionych.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy do rejestru akcjonariuszy.

Ponadto informujemy, że wezwanie do złożenia dokumentów akcji będzie kierowane tylko pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie. Moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 31 marca 2021 roku i z tym dniem uzyskuje moc prawną wpis w rejestrze akcjonariuszy.